Edukacija u 3D CAD modeliranju

Cijena kursa: prema dogovoru

U savremeno opremljenom kabinetu za obuku organizuju se obuke iz rada sa 3D-CAD aplikacijom SolidWorks i CAM aplikacijom SolidCAM. Program obuke sprovode visokoosposobljeni predavači uz korištenje primjera prilagođenih potrebama drvoprerađivaćke industrije.

Obuka se realizuje u obimu od 30 sati za grupu od 5 polaznika. Nakon obuke polaznici stiču osnovna znanja iz rada sa aplikacijom SolidWorks.

Šta nam nudi softver SolidWorks ?

Rad sa softverom SolidWorks omogućava rad sa slijedećih 5 različitih modela:

 • 3D- zapreminski model;
 • 3D- površinski model;
 • 3D- žičani (ivični) model
 • 2L/2D model i
 • 2D model.

Trodimenzionalni – zapreminski model obuhvata izgled, oblik i karakteristike radnog dijela. Kreiranje ovakvog modela počinje uvođenjem jednostavnih prostornih elemenata koji se poslije spajaju.

Trodimenzionalni  površinski model, također polazi od prostorno orjentisanih elemenata, koji su u ovom slučaju površine, elementi predstavljeni konturama (ivicama) i tačke, ali su mogućnosti korištenja ovih modela u odnosu na 3D-zapreminske modele smanjene (npr. radi nemogućnosti vršenja analize napona u materijalu).

Trodimenzionalni  žičani model polazi od prostornog oblika radnog tijela koji se izrađuje pomoću graničnih ivica. Problem ovog modela ponekad je u lošoj preglednosti, koja je uzrokovana ne razlikovanjem vidljivih i nevidljivih ivica.

Kod 2L/2D modela se kao osnova crta 2D tijelo u x-y ravni, a treća dimenzija se dobije izvlačenjem tog 2D tijela po nekoj ravni.

Najjednostavniji od svih pet modela je dvodimenzionalni (2D) model, ali se pomoću njega mogu jednoznačno opisati samo ravanski i rotacioni modeli.

Prednost SolidWorks aplikacije je da radi u svih pet modela i na taj način konstruktoru ostavlja mogućnost odabira vrste modela koja je najoptimalnija za njegovu namjenu. Standardni formati razmjene podataka (IGES, STEP, …) nam omogućuju prijenos 2D i 3D i na taj način univerzalnost rada sa odabranom CAD aplikacijom SolidWorks.

Pored toga  izuzetna jednostavnost korištenja čini program SolidWorks moćnom projektantskom alatkom.

Ovakav pristup širom otvara vrata novim mogućnostima u projektovanju i dizajniranju, te ubrzava razvoj proizvoda i umanjuje greške prilikom projektovanja.


Obuka iz 3D  modeliranja i dizajna obavlja se putem  softvera SolidWorks i obuhvata slijedeće nastavne jedinice:

 • Osnove SolidWorks-a i korisničko okruženje;
 • Uvod u skiciranje;
 • Osnove modeliranja;
 • Modeli livenja ili kovanja;
 • Šabloni (uzorci);
 • Modeli dobijeni obrtanjem;
 • Tankostjeni elementi;
 • Dizajn tabele i jednačine;
 • Korištenje crteža;
 • Sklopovi;
 • Korištenje sklopova.