CNC programiranje

Program obuke za rad i upravljanje sa 5-osnom CNC mašinom obuhvata osposobljavanje kandidata za automatsko programiranje CNC mašinom primjenom CAD/CAM koncepta.

Ovaj način programiranja se primjenjuje za postupke tehnološke razrade složene geometrije poput složenih 2D kontura i zapreminskih modela predmeta.

Kao nosioc ovog vida programiranja ARTECO koristi CAD (SolidWorks) i CAM (SolidCAM) aplikacije.


Skraćuje se vrijeme potrebno za izradu CNC programa (G-kod);

Prednosti ovog vida programiranja su:

Smanjuje se mogućnost pojave greške pri definisanju geometrije (tehnolog-programer ne definiše geometriju, već je preuzima u elektronskoj formi od konstruktora);

Omogućuje se korištenje baza podataka o alatima, preporućenim režimima obrade, kao i preuzimanje materijala sadržanih u bazama programskog paketa.

Postoji mogućnost verifikacije i simulacije programa na računaru.

Edukacija CNC (Computer Numerical Control) programiranja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. U okviru teoretskog dijela  realizuju se osnove ručnog i automatskog programiranja CNC mašina, detaljno obrađuju funkcije puta (G-funkcije) i pomoćne funkcije (M-funkcije), uslovi stezanja i baziranja radnog komada uz hodogram cjelokupnog puta alata. Teoretski dio obuke traje 18 sati.

Praktični dio obuke sastoji se u izradi konkretnog dijela namještaja od plemenitih vrsta drveta kao i direktno puštanje napravljenog programa u rad na 5-osnoj CNC mašini.

Sam završni ispit kandidata obuhvata izradu programa za odgovarajući dio namještaja. Praktični dio obuke traje 12 sati.

Nakon CNC obuke polaznici stiću osnovna znanja iz programiranja i rada na 5-osnoj CNC mašini uz korištenje softverskih aplikacija SolidWorks i SolidCAM.

Obuka se pruža svim malim i srednjim preduzećima iz regije i BiH koja imaju potrebu za osposobljavanjem svojih uposlenika za rad na CNC mašinama, kao i svim klijentima neovisno od proizvodnog programa, odnosno vrste namještaja i proizvoda od drveta. Obuka se realizije putem organizovane edukacije/kurseva sa maksimalno 5 polaznika.